Zaznacz stronę

Oferta

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

v

O usłudze

Mapa do celów projektowych jest podstawowym elementem każdej planowanej inwestycji. Wykonuje się ją w celu stworzenia dla projektanta podkładu dla umieszczenia inwestycji w granicach nieruchomości, zaprojektowania wpięcia do istniejącej sieci m.in. kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, czy umieszczenia budynku na odpowiedniej wysokości nad terenem.

WYTYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

v

O usłudze

Wytyczenie obiektów budowlanych polega na opracowaniu projektu i wyznaczeniu elementów konstrukcyjnych, osi budynku,  lub punktów załamań sieci bezpośrednio w terenie. Niezbędnym elementem wytyczenia jest wpis w dzienniku budowy, dokonywany przez uprawnionego geodetę.

INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

v

O usłudze

Inwentaryzacja obiektów budowlanych polega na pomiarze obiektów, które obejmował projekt jak np. Budynki, sieci uzbrojenia terenu m.in. sieć wodociągowa itp. Po pomiarze geodeta sporządza mapę z inwentaryzacji oraz komplet dokumentów, które przekazuje inwestorowi. Dokonujemy również wpisów w dzienniku budowy.

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH

v

O usłudze

Wznowienie znaków granicznych polega na wznowieniu uszkodzonych, zniszczonych znaków granicznych należących do Państwa nieruchomości w terenie.

USTALENIE / ROZGRANICZENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

v

O usłudze

Ustalenie/Rozgraniczenie nieruchomości jest to procedura stosowana w przypadku, kiedy granice Państwa działki nie były uregulowane, dlatego nie podlegają procedurze wznowienia znaków.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

v

O usłudze

Podział nieruchomości polega na podzieleniu Państwa nieruchomości na mniejsze części. Wyróżniamy dwa rodzaje podziałów – podział rolny (powyżej 3000 m.kw.) oraz podział na decyzję (najczęściej działki budowlane, poniżej 3000 m.kw.)

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

v

O usłudze

Badanie stanu prawnego nieruchomości to usługa wykonywana przez geodetów polegająca na ustaleniu stanu prawnego Państwa nieruchomości lub nieruchomości, którą planujecie Państwo kupić.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

v

O usłudze

Geodezyjna obsługa inwenstycji, jest to usługa polegająca na kompleksowej obsłudze najbardziej skomplikowanych obiektów takich jak obiekty przemysłowe, hale produkcyjne, obiekty inżynierskich, ich późniejszym pomiarom, jak np. badanie przemieszczeń i odkształcen, badanie pionowości lub inne pomiary uzależnione od charakterystyki obiektu.

Geodezja GEOX

agsdix-null

® 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Marka GEOX jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego R.344205.